Tréimhse Ama ar Scoil

Bí i dteagmháil le do thoil leis an Líne Chabhrach trí ghlaoch ar 01 8874477 nó ríomhphost a sheoladh chuig: helpline@npc.ie chun eolas níos mionsonraithe a fháil.

Cad é an scoilbhliain? 
Ritheann an scoilbhliain ó thús mhí Mheán Fómhair go dtí deireadh mhí an Mheithimh, le saoire de thart ar 2 seachtaine don Nollaig agus don Cháisc agus sosanna níos lú idir eatarthu. Cé go bhfuil dátaí áirithe ann a mbíonn ar scoileanna a bheith dúnta, bíonn roinnt laethanta éagsúla i gceist agus ba chóir do gach scoil liosta de na huaire oscailte, laethanta saoire, leath laethanta, cruinnithe foirne, sosanna lár-téarma a thabhairt duit ag tús na scoilbhliana.

Tá an scoilbhliain caighdeánaithe ó thaobh saoire faoi Nollaig agus faoi Cháisc agus an sos lár-téarma sa chéad agus sa dara téarma scoile maidir leis na scoilbhlianta 2008/9, 2009/10 agus 2010/11.

Scoilbhliain 2009/2010

Sos lár-téarma Feabhra 2010: Dúnfar iar-bhunscoileanna ón 15ú go dtí an 19ú Feabhra 2010 agus na laethanta sin san áireamh. Dúnfar bunscoileanna ón 15ú go dtí an 16ú Feabhra 2010 agus na laethanta sin san áireamh nó an 18ú agus an 19ú Feabhra 2010. (Féadfaidh bunscoileanna 3 lá roghnach a úsáid chun an briseadh seo a shíneadh chuig rogha eile de shos 5 lá).

An Cháisc 2010: Dúnfar gach scoil an 26ú Márta 2010 agus is é sin an lá deiridh den téarma scoile sin. Athosclófar gach scoil an 12ú Aibreán 2010.

An Scoilbhliain 2010/11

Sos lár-téarma Dheireadh Fómhair 2010: Dúnfar scoileanna ón 25ú go dtí an 29ú Deireadh Fómhair agus na laethanta sin san áireamh

Nollaig 2010: Dúnfar gach scoil an 23ú Nollaig 2010 agus is é sin an lá deiridh den téarma scoile sin. Athosclófar gach scoil an 10ú Eanáir 2011

Sos lár-téarma Feabhra 2011: Dúnfar iar-bhunscoileanna ón 21ú go dtí an 25ú Feabhra 2011 agus na laethanta sin san áireamh. Dúnfar bunscoileanna ón 21ú go dtí an 22ú Feabhra 2011 agus na laethanta sin san áireamh nó an 24ú agus an 25ú Feabhra 2011. (Féadfaidh bunscoileanna 3 lá roghnach a úsáid chun an briseadh seo a shíneadh chuig rogha eile de shos 5 lá).

An Cháisc 2011: Dúnfar gach scoil an 15ú Aibreán 2011 agus is é sin an lá deiridh den téarma scoile sin. Athosclófar gach scoil an 3ú Bealtaine 2011.

Níl sé riachtanach go mbeadh tús nó deireadh na scoilbhliana caighdeánaithe. Meastar chun go gcomhlíonfar an riachtanas foriomlán de 183 lá ar a laghad ag an mbunleibhéal nach mór don scoilbhliain tosú de ghnáth an tseachtain a thiteann an 1ú Meán Fómhair. [Ciorclán na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 0107/2007]

Ní mhór a mheabhrú gur ionann an 183 lá agus an íosmhéid laethanta a chaithfidh gach bunscoil cloí leo (agus gach rang laistigh de scoil). Níor chóir go gceapfaí gur ionann an líon sin agus an uasmhéid laethanta d'aon scoil. Bristear an scoilbhliain síos de ghnáth mar a léirítear thíos.

Bíonn ar gach scoil dúnadh do laethanta saoire an tSamhraidh do na míonna Iúil agus Lúnasa in iomlán. Is de rogha an Bhoird Bhainistíochta iad na laethanta eile den bhliain a mbeidh an scoil dúnta.

Is féidir an scoil a dhúnadh ar laethanta saoire poiblí. Is de lánrogha an Bhoird Bhainistíochta é an scoil a dhúnadh ar laethanta saoire reiligiúnacha agus ar laethanta speisialta nach dtiteann i rith laethanta saoire, faoi réir an dualgas de 183 lá teagaisc a chomhlíonadh in aghaidh na bliana. 
[Ciorclán na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 11/95 féach liosta Chiorcláin na Roinne anseo]

Ba chóir don scoil féilire imeachtaí a thabhairt do thuismitheoirí ag tús gach bliana ina mbíonn mionsonraí den scoilbhliain agus de na laethanta saoire. Ba chóir go léireofaí freisin áfach go mbeadh an féilire faoi réir ag athrú i gcás scoil a bheith dúnta ar chúiseanna eisceachtúla, ach mar riail ginearálta dhéanfaí gach dúnadh gan choinne a chlúdach níos déanaí sa scoilbhliain.

Cá fhad atá an lá scoile? 
Tosaíonn ranganna de ghnáth idir 9am agus 9.30am. Maireann lá scoile 5 uaire agus 40 nóiméad. Osclaíonn scoileanna ó Luan go hAoine. Áirítear leis sin tréimhse tionóla, glaoch an rolla agus sosanna.

Bíonn sos ann de ghnáth ar maidin ag thart ar 11 am agus sos lóin thart ar 12.30 pm. Tá sé tábhachtach go dtabharfá bia agus deoch sláintiúil do do leanbh don dá sos sin. Spreagtar ithe sláintiúil i scoileanna agus iarrtar ar thuismitheoirí i go leor scoileanna gan milseáin, seacláid, criospaí ná deochanna súilíneacha a thabhairt don lón.

Bristear an lá scoile síos de ghnáth mar atá leagtha amach sa sampla a leanas. [An Roinn Oideachais]

Soláthair Speisialta do na Naíonáin agus do Rang a hAon 
Ceadaítear do scoileanna an lá scoile a laghdú aon uair a chloig amháin do leanaí sna ranganna naíonáin. Luíonn an cinneadh é sin a chur i bhfeidhm le Bord Bainistíochta na scoile. Ní bhíonn aon mhúinteoir díolmhaithe áfach freastal don tréimhse iomlán trí na soláthair speisialta do na naíonáin agus do rang a haon.

Bíonn imthosca eisceachtúla ann nuair a bhíonn orthu an scoil a dhúnadh, mar shampla Toghcháin Polaitíochta nuair a bhíonn an scoil in úsáid mar stáisiún vótaíochta nó i gcás drochchoinníollacha aimsire. Moltar gur chóir do bhainisteoirí scoile dul i mbun cainte go háitiúil le tuismitheoirí maidir leis na socruithe praiticiúla a bheadh i bhfeidhm nuair a bheadh an scoil le dúnadh ar fhógra gearr. [Ciorclán na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 11/95, féach ar liosta Chiorcláin na Roinne anseo]

[An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta - Curaclam na Bunscoile: Réamhrá]