Rannpháirtíocht Tuismitheoirí sa Bhunscoil

Bí i dteagmháil le do thoil leis an Líne Chabhrach trí ghlaoch ar 01 8874477 nó ríomhphost a sheoladh chuig: helpline@npc.ie chun eolas níos mionsonraithe a fháil.

Conas a fhéadfaidh mise a bheith rannpháirteach sa scoil?
Tá sé léirithe i dtaighde idirnáisiúnta go n-éiríonn níos fearr le leanaí na dtuismitheoirí sin a bhíonn páirteach i saol oideachais a gcuid leanaí agus iad ar scoil.

Tá Cumann na dTuismitheoirí (PA) i bhformhór na scoileanna agus is bealach foirmeálta é sin a fhéadfaidh tuismitheoirí a bheith rannpháirteach sa scoil. Eagraíonn roinnt cumann na dtuismitheoirí gníomhaíochtaí sóisialta do thuismitheoirí agus do leanaí agus is bealach iontach é sin do thuismitheoirí chun aithne a chur ar a chéile agus chun níos mó eolais a chur ar an scoil. Déanann an PA gníomhaíochtaí lasmuigh den churaclam a eagrú freisin mar ranganna drámaíochta nó ranganna ceoil do leanaí tar éis na scoile. Eagraíonn roinnt PAnna scéimeanna leabhar ar cíos nó scéimeanna leabhar dara láimhe a théann chun sochair gach tuismitheora. Socraíonn siad cóisir cheiliúrtha go minic freisin d'ócáidí speisialta mar an chéad chomaoineach agus an cóineartú. Is iad Cumann na dTuismitheoirí an grúpa a théitear i dteagmháil leo maidir le forbairt agus athbhreithniú ar pholasaithe na scoile mar pholasaí frithbhulaíochta, cód iompair etc. Is minic leo gníomhaíochtaí a eagrú chun airgead a bhailiú don scoil.

Má tá Cumann na dTuismitheoirí i do scoil, is ball láithreach tú fhad a bhíonn leanbh agat ar scoil. Gach bliain, ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil, déantar coiste a thoghadh chun oibriú thar ceann na dtuismitheoirí don bhliain dár gcionn. Is féidir leatsa a bheith páirteach sa choiste sin agus fiú tuilleadh a fhoghlaim faoi do scoil. Is ionann an coiste agus foireann daoine a bhainistíonn tascanna chumann na dtuismitheoirí thar ceann na dtuismitheoirí go léir. Ní mór don choiste oibriú mar fhoireann chun a chinntiú go mbíonn siad éifeachtach. Bíonn an fhoireann go léir freagrach as na nithe a leanas

  • Pleanáil don todhchaí agus fís a fhorbairt do chumann na dtuismitheoirí
  • An clár gníomhaíochtaí don bhliain a phleanáil agus a bhainistiú 
  • A bheith i dteagmháil leis an oiread tuismitheoirí agus is féidir, a bheith i gcomhairle leo agus a chinntiú go mbíonn an oiread agus is féidir leo rannpháirteach i ngníomhaíochtaí chumann na dtuismitheoirí
  • A bheith i dteagmháil le páirtithe eile i bpobal na scoile agus a bheith i gcomhairle leo, go háirithe agus polasaithe na scoile á bhforbairt agus a n-athbhreithniú
  • Cláir oibre a phleanáil agus taifid ar chruinnithe a choimeád
  • Féachaint i ndiaidh cúrsaí airgeadais
  • A bheith ag nascadh leis an gComhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse

Cad í an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse?
Is ionann an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí -Bunbhrainse (NPC) agus eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar thuismitheoirí leanaí sa bhunscoil nó i luath-oideachas. Bunaíodh NPC mar eagraíocht charthanachta in 1985, faoin gClár Rialtais, mar eagraíocht ionadaíoch do thuismitheoirí leanaí a bhí ag freastal ar an mbunscoil. Fuarthas aitheantas reachtúil san Acht Oideachais, 1998.

Cuidíonn NPC le chur chun cinn luathoideachas agus bunoideachas gach leanbh, chun go ndéanfar oideachas gach leanbh a fheabhsú agus a shaibhriú agus chun tacú le rannpháirtíocht thuismitheoirí i ngach céim de chúrsaí oideachais.

Seirbhísí NPC: tá seirbhísí NPC ann chun cumhacht a thabhairt do thuismitheoirí ionas go mbeidh siad in ann tacaíocht a thabhairt dá gcuid leanaí i ngach gné de chúrsaí oideachais.

Eolas/Líne Chabhrach - Is seirbhís náisiúnta faoi rún do thuismitheoirí é Eolas/Líne Chabhrach NPC. Éisteann foireann na líne cabhraigh agus tugann siad eolas agus tacaíocht do thuismitheoirí chun cuidiú leo na cinntí is fearr agus is féidir leo a dhéanamh dá gcuid leanaí agus in éineacht lena gcuid leanaí.

Oiliúint agus Forbairt - Is clár náisiúnta do thuismitheoirí é clár Oiliúna agus Forbartha an NPC. Is é cuspóir an chláir cumhacht a thabhairt do thuismitheoirí ról níos gníomhaí a bheith acu i gcúrsaí oideachais a gcuid leanaí ag gach leibhéal.

Láithreán Gréasáin - Is é aidhm láithreán gréasáin an NPC eolas a thabhairt do thuismitheoirí maidir le bunoideachas. Tá an NPC gníomhach ag tabhairt tacaíochta do thuismitheoirí agus ag déanamh ionadaíochta ar a son. Téann an NPC i gcomhairle le tuismitheoirí agus cinntíonn siad go mbíonn tionchar ag dearcadh na dtuismitheoirí ar pholasaí oideachais.