Irish

Do leanbh i mbunscoil in Éirinn

Córas Oideachais na hÉireann

Freastalaíonn leanaí ar an mbunscoil ó bhíonn siad 4 go dtí go mbíonn siad 12 bliain d'aois. Tugtar scoileanna náisiúnta ar bhunscoileanna freisin. Tagraítear do bhunoideachas mar oideachas céadleibhéil freisin. Caitheann leanaí ocht mbliana sa bhunscoil - dhá bhliain sa sraith naíonán agus ansin sé bliana ó rang a haon go dtí rang a sé. Bogann na leanaí chuig an chéad rang eile ag deireadh gach scoilbhliana.

An bhfuil do leanbh idir 4 - 12 bliana d'aois?

An bhfuil ceisteanna agat maidir le do leanbh agus an scoil?
Má tá, táimid in ann cúnamh a thabhairt duit!

Cé hiad an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse (NPC)?

Is ionann an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse (NPC) agus eagraíocht atá gníomhach ar fud na tíre agus a dhéanann ionadaíocht ar thuismitheoirí leanaí a bhíonn ag freastal ar luath-oideachas agus ar bhunoideachas. Tá an NPC aitheanta ag an Rialtas agus san Acht Oideachais 1998 mar an comhlacht a dhéanann ionadaíocht ortsa mar thuismitheoir. Is é an aidhm atá againne oideachas gach leanbh a fheabhsú agus a shaibhriú agus tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí a bheith rannpháirteach agus a gcuid leanaí ag foghlaim sa bhaile, sa phobal agus ar scoil.

Is ionann cumainn na dtuismitheoirí sa chóras bunoideachais in Éirinn agus an struchtúr trína féidir le tuismitheoirí tionchar luachmhar a bheith acu in oideachas a gcuid leanaí.

Seirbhísí NPC

Is é aidhm seirbhísí NPC an chumhacht a thabhairt do thuismitheoirí ionas go mbeidh siad in ann tacaíocht a thabhairt dá gcuid leanaí i ngach gné dá gcuid oideachais.

Líne Chabhrach

Is seirbhís náisiúnta faoi rún do thuismitheoirí é líne chabhrach NPC. Éisteann foireann na líne cabhraigh le tuismitheoirí agus tugann siad eolas agus tacaíocht dóibh chun cuidiú leo na cinntí is fearr agus is féidir leo a dhéanamh dá gcuid leanaí agus in éineacht lena gcuid leanaí. In 2007 rinneadh 2,246 glaoch chuig líne chabhrach an NPC.

Oiliúint agus Forbairt

Is clár náisiúnta oiliúna, forbartha agus tacaíochta do thuismitheoirí é clár Oiliúna agus Forbartha an NPC. Is é cuspóir an chláir cumhacht a thabhairt do thuismitheoirí ról níos gníomhaí a bheith acu i gcúrsaí oideachais a gcuid leanaí ag gach leibhéal. Ghlac os cionn 4,000 tuismitheoir páirt in oiliúint NPC sa bhliain 2007. Cuireadh cláir oiliúna i gcrích i fiche hocht ionad éagsúla agus chlúdaigh sin gach contae sa tír.

Láithreán Gréasáin

Is é aidhm láithreán gréasáin an NPC www.npc.ie eolas a thabhairt do thuismitheoirí maidir le bunoideachas. Tugtar deis do thuismitheoirí ar an láithreán sin a gcuid tuairimí a roinnt leis an NPC maidir le saincheisteanna bunoideachais.

Sa bhreis ar na trí réimse seirbhíse thuas, tá na NPC gníomhach sna nithe a leana

  1. Ag tabhairt tacaíochta agus ag déanamh ionadaíochta ar thuismitheoirí. Téann an NPC i gcomhairle le tuismitheoirí agus bíonn tionchar ag tuairimí na dtuismitheoirí dá réir ar pholasaithe oideachais.
  2. Tugtar cúnamh agus tacaíocht d'fhorbairt Chumainn na dTuismitheoirí. Tugann an NPC cúnamh agus tacaíocht do thuismitheoirí cumainn a fhorbairt ina gcuid scoileanna féin agus tugtar tacaíocht do líonraí tacaíochta tuismitheoirí ag leibhéal an chontae agus ag an leibhéal áitiúil araon.

Freagraí duitse ar na ceisteanna a bhíonn agat maidir le do leanbh agus do scoil »